Podnikanie

Kontrola stavu vašich zariadení na najvyššej úrovni

V prípade, že sa na pracovisku nachádzajú elektrospotrebiče, elektrické zariadenia či iné meracie ručné nástroje je potrebné zabezpečiť ochranu života a majetku osôb alebo životného prostredia. Zákon o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hovorí jasne. „Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení.“ Stav technického zariadenia je potrebné skontrolovať odborníkom v podobe revízneho technika, odborníka, ktorý má školenie na vykonávanie revíznych prehliadok, ale v niektorých prípadoch aj u výrobcu samotného zariadenia. Na to, aby ste zabezpečili bezpečný chod elektrického zariadenia je potrebná revízna prehliadka v určitých intervaloch.

revízia

Revíznu prehliadku vám zabezpečí Interlogic.sk.

Spoločnosť Digital Interlogic je expert na revízie, ktorý vám zabezpečia rýchlu revíziu vašich zariadení. Cena revízie elektrospotrebičov sa odvíja od množstva revíznych prehliadok. Čím väčší počet zariadení prejde revíziou, tým je cena nižšia.

spotrebič

Prečo práve revízia elektrických spotrebičov Interlogic?

Interlogic je ako prvá spoločnosť na Slovensku, ktorá ponúka online databázu revíznej správy. Revíznu správu vám navyše vyhotovia priamo na mieste revíznej prehliadky. Vďaka tabletu so softvérom sú dáta prenášané priamo do tohto zariadenia, z čoho je možné vyhotoviť revíznu správu do niekoľko minút od samotnej kontroly. Po samotnej prehliadke bude vaše zariadenie označené jedným štítkom s QR kódom, ktorý bude na zariadení od samotného uvedenia do prevádzky až po jeho vyradenie. Nemusíte tak viac zhromažďovať štítky z každej revíznej prehliadky a viesť zoznam http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html%3Fpage_id%3D561733 revíznych správ. Moderné kvalitné služby dnes môžete mať aj pri revíznej kontrole a to vďaka spoločnosti Interlogic.sk.